همیشه منتخب، همیشه سربلند

شرح محصول:

واتر استاپ های تولید شده در شرکت البرز شیمی آسیا با هدف آب بندی درزهاي اجرايي، انبساطي، انقطاعی، جابه جایی و مقاطع قطع بتن ريزي در تیپ های O ،DE ،EF،E، FA، AA، DA، A، D و دمبلی طراحي شده اند. انتخاب شکل مقطع و ضخامت واتراستاپ باتوجه به موضع مورد كاربرد، نوع درز و شدت فشارسيال تغيير مي نماید. این واتراستاپ با عرض های 200 ،240 ،300 ،320 ،400 و 500 میلیمتر و ضخامت های 4 ،6 ،8 و 10 میلیمتر قابل تولید می باشند.

ویژگی های ظاهری:

واتراستاپ های تیپ D در هر دو سطح بیرونی و درونی دارای نیمرخ شیاردار بوده و در مرکز نوار یک حفره یا حلقه به صورت پیوسته در راستای محور طولی قرار دارد. این واتراستاپ شامل بخش های نشان داده شده در شکل3-1 می باشد:

واتراستاپ تیپ A از نظر ساختار مشابه واتراستاپ نوع D بوده اما در قسمت مرکزی دارای حفره نمی باشد و برای درزهای اجرایی مناسب می باشد. این واتراستاپ شامل بخش های نشان داده شده در شکل 3-2 می باشد:

 

واتراستاپ تیپ DA مناسب برای درزهای انبساطی بوده به طوریکه یک سطح آن (طرف بیرونی) صاف و بدون نیمرخ دندانه ای است و سطح دیگر آن (طرف درونی) دارای نیمرخ دندانه ای می باشد. همچنین این نوع از واتراستاپ دارای حفره یا حلقه پیوسته در مرکز نوار است. این دندانه ها باعث مهار واتراستاپ در بتن شده و از تجمع آب در میان بتن و نوارهای آب بند جلوگیری می کنند که می تواند به نوبه خود شرایط آب بندی و تقویت نوار را فراهم آورد.

واتراستاپ AA از نظر ساختار مشابه واتراستاپ نوع DA بوده اما در قسمت مرکزی دارای حفره نمی باشد و برای درزهای اجرایی مناسب می باشد. این واتراستاپ شامل بخش های نشان داده شده در شکل 3-4 می باشد:

واتراستاپ انتهایی FA و در واقع یک واتراستاپ از نوع کانالی است که نیمرخ آن از یک طرف شیاردار است و در هر طرف نوار به بتن متصل می شود. وضعیت دندانه های این واتراستاپ از نظر شکل مشابه واتراستاپ AA می باشد. این واتراستاپ شامل بخش های نشان داده شده در شکل 3-5 می باشد:

واتراستاپ تیپ E از نظر ساختار مشابه تیپ A بوده با این تفاوت که در قسمت مرکزی این نوع از واتراستاپ دارای دندانه های آب بند نیز می باشد. جزئیات این واتراستاپ شکل 3-6 نمایش داده شده است.

واتراستاپ تیپ EF مناسب برای درزهای انبساطی بوده به طوریکه یک سطح آن (طرف بیرونی) صاف و بدون نیمرخ دندانه ای است و سطح دیگر آن (طرف درونی) دارای نیمرخ دندانه ای می باشد. جزئیات این واتراستاپ در شکل 3-7 نمایش داده شده است

واتراستاپ تیپ DE مناسب برای درزهای انبساطی بوده به طوریکه یک سطح آن (طرف بیرونی) صاف و بدون نیمرخ دندانه ای است و سطح دیگر آن (طرف درونی) دارای نیمرخ دندانه ای می باشد. همچنین این نوع از واتراستاپ دارای حفره یا حلقه پیوسته در مرکز نوار است. در این دندانه ها باعث مهار واتراستاپ در بتن شده و از تجمع آب در میان بتن و نوارهای آب بند جلوگیری می کنند که می تواند به نوبه خود شرایط آب بندی و تقویت نوار را فراهم آورد. جزئیات مربوط به این واتراستاپ در شکل 3-8 نمایش داده شده است:

واتراستاپ تیپ O در هردو سطح بیرونی و درونی دارای نیمرخ شیاردار بوده و در مرکز نوار یک حفره به صورت پیوسته در راستای محور طولی قرار دارد. این واتراستاپ شامل بخش های نشان داده شده در شکل 3-9می باشد:

واتراستاپ تیپ دمبلی در هردو سطح بیرونی و درونی دارای نیمرخ شیاردار بوده و در دو طرف نوار دو حفره به صورت پیوسته در راستای محور طولی قرار دارد. این واتراستاپ شامل بخش های نشان داده شده در شکل3-10می باشد:

ابعاد و اشکال هندسی:

مطابق با استاندارد 1-ISIRI13277 واتراستاپ های تیپ D باید حداقل ابعاد ذکر شده در جدول 3-8 را دارا باشند. همچنین در طراحی های ویژه مقطع عرضی واتراستاپ میتواند دچار تغییر شود به شرط آنکه حداقل ابعاد ذکر شده در جدول اعلام شده رعایت گردد.

شرح نمادهای جدول 3-8:

a :کل پهنا یا عرض نوار

b :پهنای بخش میانی

c :ضخامت بخش میانی در نازکترین نقطه

d :ضخامت بخش کناری در نازکترین نقطه

f :ارتفاع دندانه های مهاری، اندازگیری شده در هر دو طرف

m :ضخامت دیواره حفره یا حلقه در نازکترین نقطه

s :پهنای بخش دندانه دار

g :ضخامت دندانه های مهاری در ابتدای بخش کناری

i :ضخامت لبه های تقویت شده

k :پهنای حفره یا حلقه

I :ارتفاع حفره یا حلقه

علاوه بر موارد ارائه شده در جدول دندانه های واتراستاپ باید حداقل دارای ارتفاع 1 میلیمتر باشند و فاصله بین دندانه ها نباید از 10 میلیمتر کمتر باشند. مطابق با استاندارد 1-ISIRI13277 واتراستاپ های تیپ A باید حداقل ابعاد ذکر شده در جدول 3-9 را دارا باشند. در طراحی های ویژه مقطع عرضی واتراستاپ می تواند دچار تغییر شود به شرط آنکه حداقل ابعاد ذکر شده در جدول زیر رعایت گردد. علاوه بر موارد اعلام شده در جدول 3-9 دندانه های واتراستاپ باید حداقل دارای ارتفاع 1 میلیمتر باشند و فاصله بین دندانه ها نباید از 10 میلیمتر کمتر باشند.

شرح نمادهای جدول 3-9:

a :کل پهنا یا عرض نوار

b :پهنای بخش میانی

c :ضخامت بخش میانی در نازکترین نقطه

d :ضخامت بخش کناری در نازکترین نقطه

f :ارتفاع دندانه های مهاری، اندازگیری شده در هر دو طرف

g :ضخامت دندانه های مهاری در ابتدای بخش کناری

i :ضخامت لبه های تقویت شده

s :پهنای بخش دندانه دار

مطابق با استاندارد 1-ISIRI13277 واتراستاپ های تیپ DA باید حداقل ابعاد ذکر شده در جدول 3-10 را دارا باشند. در طراحی های ویژه مقطع عرضی واتراستاپ میتواند دچار تغییر شود به شرط آنکه حداقل ابعاد ذکر شده در جدول زیر رعایت گردد. علاوه بر موارد اعلام شده در جدول دندانه های واتراستاپ باید حداقل دارای ارتفاع 1 میلیمتر باشند و فاصله بین دندانه ها نباید از 10 میلیمتر کمتر باشند.

شرح نمادهای جدول 3-10:

a :کل پهنا یا عرض نوار

b :پهنای بخش میانی

c :ضخامت نوار

e :فاصله محوری دندانه های مهاری

f :ارتفاع دندانه ها از سطح پایینی نوار

f1 :ارتفااع دندانه ها از سطح بالایی نوار

g :ضخامت دندانه ها در نقطه تماس

h :ضخامت دندانه ها در باریکترین نقطه

i :ضخامت بخش تقویت کننده در نوک دندانه

k :پهنای حفره یا حلقه

l :ارتفاع حفره یا حلقه

m :ضخامت دیواره حفره یا حلقه در باریکترین نقطه

s :فاصله دندانه اول و آخر

N :تعداد دندانه های مهاری

مطابق با استاندارد 1-ISIRI13277 واتراستاپ های تیپ AA باید حداقل ابعاد ذکر شده در جدول 3-11 را دارا باشند. در طراحی های ویژه مقطع عرضی واتراستاپ میتواند دچار تغییر شود به شرط آنکه حداقل ابعاد ذکر شده در جدول زیر رعایت گردد. علاوه بر موارد اعلام شده در جدول دندانه های واتراستاپ باید حداقل دارای ارتفاع 1 میلیمتر باشند و فاصله بین دندانه ها نباید از 10 میلیمتر کمتر باشند.

شرح نمادهای جدول 3-11:

a :کل پهنا یا عرض نوار

b :پهنای بخش میانی

c :ضخامت نوار

e :فاصله محوری دندانه ها

f :ارتفاع دندانه ها از سطح پایینی نوار

f1 :ارتفاع دندانه ها از سطح بالایی نوار

g :ضخامت دندانه ها در نقطه تماس

h :ضخامت دندانه ها در باریکترین نقطه

i :ضخامت بخش تقویت کننده در نوک دندانه

m :ضخامت دیواره حفره یا حلقه در باریکترین نقطه

s :فاصله دندانه اول و آخر

N :تعداد دندانه های مهاری

مطابق با استاندارد 1-ISIRI13277 واتراستاپ تیپ FA باید حداقل ابعاد ذکر شده در جدول 3-12 باشند. در طراحی های ویژه مقطع عرضی واتراستاپ میتواند دچار تغییر شود به شرط آنکه حداقل ابعاد ذکر شده در جدول زیر رعایت گردد. علاوه بر موارد اعلام شده در جدول دندانه های واتراستاپ باید حداقل دارای ارتفاع 1 میلیمتر باشند و فاصله بین دندانه ها نباید از 10 میلیمتر کمتر باشند.

شرح نمادهای شکل 3-12:

a :کل پهنا یا عرض نوار

b :پهنای بخش میانی

c :ضخامت نوار

e :فاصله محوری دندانه ها

f :ارتفاع دندانه ها از سطح پایینی نوار

f1 :ارتفااع دندانه ها از سطح بالایی نوار

g :ضخامت دندانه ها در نقطه تماس

h :ضخامت دندانه ها در باریکترین نقطه

i :ضخامت بخش تقویت کننده در نوک دندانه

m :ضخامت دیواره حفره یا حلقه در باریکترین نقطه

s :فاصله دندانه اول و آخر

N :تعداد دندانه های مهاری

همچنین واتراستاپ های ایرانی تیپ O ، EF، DE، E، D و دمبلی در استاندارد 1-ISIRI13277 دارای الزام ابعادی نبوده و درصورت نیاز به کسب جزئیات هندسی این نوع از واتراستاپ ها گروه فنی البرز شیمی آسیا آمادگی خود را جهت ارائه ی اطالعات تکمیلی اعلام می دارد.

نحوه انتخاب واتراستاپ براساس فشار آب:

بر اساس استاندارد  EM110-2 آمریکا (US Crops of Engineer)، ضخامت واتراستاپ مورد استفاده براساس جزئیات ارائه شده در شکل 3-11 بدست می آید:

ملاحظات اجرایی:

انتخاب شکل مقطع و ضخامت واتراستاپ باتوجه به موضع مورد كاربرد، نوع درز و شدت فشارسيال تغيير می نماید. به طور کلی درزها به دو دسته درزهای اجرايی و درزهای حركتی طبقه بندي می شوند. در این بخش شرحی بر ملاحظات اجرایی و عوامل تاثیرگذار در انتخاب نوع واتراستاپ ارائه شده است و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان فنی شرکت البرزشیمی آسیا آماده ی ارائه ی هرگونه خدمات می باشند.

همانطور که بیان شد یکی از عوامل تاثیرگذار در انتخاب نوع واتراستاپ مصرفی، نوع درز می باشد. در درزهاي اجرايی، بتن قطع می شود اما تمام ميلگردها پيوستگي خود را حفظ می كنند(شکل3-12). اصولا هدف از ايجاد درز اجرايی، تامين آزادي حركت لازم در مقابل تغيير طول در سازه نمی باشد. با اين وجود به علت جمع شدگی بتن، ممكن است بين دو سطح تماس، جدايي ايجاد شده و مانع عملكرد مورد انتظار درز شود. اين جدايي را می توان با آماده سازي سطح بتنی كه زودتر ريخته شده كاهش داد. براي اين منظور، سطح تماس به طور قائم قالب بندي شده و در عمر 5 روزه به روش مناسبي تميز و از دوغاب خشك عاري شده و عمدا ناهموار می گردد، به طوري كه عمق ناهمواری تقريبا 6 ميليمتر باشد. در هنگام بتن ريزی قسمت هاي جديد، ضمن اشباع بودن سطح بتن هاي مرحله ی قبل، نبايد هيچ گونه رطوبت آزادي در سطح درز وجود داشته باشد

براي تامين آزادی حركت در مقابل تغيير طول هاي حرارتی بايد درزهای حركتی مناسب در محل هاي لازم تعبيه گردد. درزهای حركتی به سه دسته درزهای انقباضی، انبساطی و لغزشی تقسيم می شوند. با توجه به تجربيات كسب شده، به طوركلی تمامی درزهای حركتی و به ويژه درزهای انبساطی در درازمدت محل های احتمالی نشت در مخازن هستند. بنابراين، با توجه به سختي تعمير اين درزها، استفاده از واتراستاپ در این درزها بسیار حائز اهمیت می باشد. با اين وجود در صورت افزايش فاصله بين درزهاي حركتی، احتمال ترك خوردگي مخزن بر اثر تغييرات حجمی بتن و مقيدبودن آن نيز افزايش پيدا مي كند. در مجموع بهترين روش، افزايش فاصله بين درزها (به ويژه درزهاي انبساط) تا حد ممكن با استفاده از واتراستاپ و همچنين افزايش مقدار ميلگردهاي حرارتي و جمع شدگی می باشد.

درزهای انقباضی، درزهايی هستند كه در آن ها يكپارچگي بتن در سطح تماس درز كاملا از بين می رود، اما پيوستگی بخشی از ميلگردها ممكن است حفظ گردد و يا به طوركامل از بين برود. در درز انقباضي، بتن جديد كاملا دركنار بتن قديم ريخته شده و هيچ گونه فاصله اي بين آن ها منظور نمی گردد. بنابراين در درز انقباضي، سطوح در حال تماس فقط مي توانند از يكديگر دور شوند. با توجه به ميزان قطع ميلگردها، درزهای حركتی انقباضی به دو نوع كامل و جزيی تقسيم می شوند. در درز انقباضی كامل تمام ميلگردهای خمشی در مقطع قطع می شوند(شکل های3-13 و 3-14)

در حالی كه در درزهای انقباضی جزئی حداكثر تا 50 درصد اين ميلگردها می توانند در مقطع ادامه داشته باشند و جزئیات مربوط به ملاحظات اجرایی در این درزها در شکل های 3-15 و 3-16 ارائه شده است.

شایان ذکراست که اگر بيش از درصد ميلگردها از مقطعی عبور كنند، مقطع نمی تواند آزادي حركت مورد نياز را برآورده كند و عملا درز انقباضی محسوب نمی شود. به طور كلی بهتر است حداكثر فاصله درزهاي انقباضی كامل (با توجه به ضخامت عضو، شرايط آب و هوايي و...) در 1/5 تا 2 برابر ارتفاع ديوار، درنظرگرفته شود. در صورت استفاده از درزهای انقباضی جزئی بهتر است فاصله میان آن ها به دو سوم مقادير بالا محدود شود. درصورتی كه حفظ پيوستگی عمليات بتن ريزی مدنظر باشد، می توان از درز انقباضی القايی مطابق شكل 3-17 استفاده كرد. در اين نوع درز با تضعيف مقطع بتن ضمن حفظ پيوستگی در بتن ريزی، عمدا مقطع تضعيف شده ای به وجود آورده می شود تا ترک احتمالی در همين مقطع به وجود آيد. در درزهای انقباضی القايی بايد حداقل 25 درصد ضخامت مقطع و يا 50 ميلي متر در هر سمت آن، ظرف حداكثر سه روز پس از بتن ريزی، به صورت شياری قطع گردد . به اين منظور، می توان از نوارهای آب بند با زائده های ميانی مناسب نيز استفاده كرد.

در درزهای انبساطی علاوه بر قطع بتن و تمام ميلگردها در محل درز، بين سطوح درز نيز فاصله اي ايجاد می گردد(مقدار آن با توجه به فاصله ميان درزهاي انبساطی تعيين می گردد). در نتيجه درز انبساطی، درز حركتی كامل است كه در آن دو سطح مجاور می توانند نسبت به يكديگر دور يا به هم نزديك شوند(شکل های 3-18 و 3-19).

اختلاف نوارهای آب بند انبساطی با نوارهای آب بند انقباضی، وجود حفره ای توخالی در وسط نوار آب بند انبساطی برای تامين آزادی حركات لازم است. همچنين نوار آب بند دال كف، به منظور جلوگيری از باقيماندن حباب هوا در زير آن بايد در قسمت تحتانی اجرا شود. درزهای لغزشی درزهايی هستند كه در محل تكيه گاه سقف و ديوار وقتی كه انتهای فوقانی ديوار آزاد در نظر گرفته می شود، مورد استفاده قرار می گيرند (شکل 3-20 .) اجرای اين درزها، مخصوصا در پای ديوار كه فشار ايستایی قابل توجه است، بايد تحت شرايط اجرايی و نظارتی ويژه ای صورت پذيرد.

 

همچنین علاوه بر مشخصات درز موجود در بتن، شناخت عملکرد هر نوع از واتراستاپ می تواند در انتخاب نوع نوار آب بند راهگشا باشد. در ادامه مختصری از عملکرد هر نوع از واتراستاپ ها بیان می شود که باتوجه به گستردگی تیپ های موجود این موضوع قابل تعمیم می باشد. نوارهای آب بند ترموپلاستيک به لحاظ نوع كاربرد و محل قرارگيری در بتن به انواع زير تقسيم می شوند:

نوع D:

نوارهای آب بند ميانی (مدفون) با زائده ی مركزی هستند. اين نوارهای آب بند از يك زائده ی مركزی و يك برآمدگی يا باله ی سخت در دو انتها تشكيل شده اند. زائده ی مركزی در ميانه ی درز قرارگرفته و واتراستاپ به موازات سطح تماس آب و بتن نصب می شود. فاصله ی واتراستاپ تا سطوح آزاد بتن نبايد بيش از نصف عرض واتراستاپ باشد. چنانچه زائده ی مركزی توپر باشد، واتراستاپ در درزهای انقباضی و اگر زائده ی مركزی توخالی باشد، واتراستاپ در درزهای انبساطی مورد استفاده قرار می گيرد. (شکل 3-21)

نوع A:

نوارهاي آب بندی می باشند كه به لحاظ شكل هندسی و محل قرارگيری در بتن همانند نوع D بوده، ليكن بدون زائده ی مركزی هستند. اين نوارهای آب بند در درزهاي اجرايي استفاده می شوند. (شکل 3-22)

نوع DA:

نوارهای آب بند سطحی با زائده ی مركزی هستند كه استفاده ی اصلی آن ها در مخازن آب و در سطوح زيرين كف می باشد. درحالتی كه زائده ی مركزی توپر است، واتراستاپ در درزهای انقباضی و در حالتی كه زائده ی مركزی توخالی است نوار آب بند در درزهای انبساطي مورد استفاده قرار می گيرد. (شکل 3-23)

نوع AA:

به لحاظ شكل هندسی و محل قرارگيری، همانند نوع DA ولی بدون زائده ی مركزی هستند . اين نوارهای آب بند در درزهای اجرايی استفاده می شوند. به منظور اطمينان از پايداری و عدم جابجايی واتراستاپ نوع DA و AA در هنگام بتن ريزی، لازم است تمهيدات خاصی پيش بينی شود.

روش مصرف:

روش نصب واتر استاپ وابسته به نوع آن (تخت، حفره دار و...) متفاوت خواهد بود. در معمول ترین روش نصب واتراستاپ درهنگام اجراي بتن نيمی از آن در بتن قرار داده مي شود و نیمه ی دیگر در لایه ی بعدی بتن ریزی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که واتراستاپ را می بایست در حین اجرا به نحوی ثابت نمود كه دراثر وزن بتن جابجا نشود.

مزایا:

 • نصب آسان و انعطاف پذیری بالا
 • مقاومت کششی بالا
 • مقاومت در برابر مواد قلیایی بتن
 • جلوگیری از خوردگی میلگردها و ورق های فولادی
 • دوام بالا در حین اجرا
 • دارای صلبیت کافی در حین نصب، بتن ریزی و مرتعش کردن بتن
 • ایجاد پیوند موثر با بتنی که در آن جایگذاری شده است.
 • دارای سازگاری واتراستاپ های تیپ BV

موارد کاربرد:

 • درزهای انقطاع در دیواره ها و کف بتنی سازه ها
 • استخرها و مخازن تصفیه آب
 • تونل های با لاینینگ بتنی

مشخصات فنی:

واتراستاپ های تولیدی در شرکت البرز شیمی آسیا در نوع PVC تولید می شوند و شرح مشخصات فنی این نوع واتراستاپ در جدول 3-13 ارائه شده است.

جدول 3-13 مشخصات فنی واتراستاپ PVC

مشخصه مقدار شرح
شکل ظاهری نوار نارنجی رنگ -
نوع PVC -
مقاومت کششی در دو جهت طولی و عرضی 13 MPa سرعت آزمایش: 500mm/min
درصد ازدیاد طول در دو جهت طولی و عرضی  % 360 ≤ سرعت آزمایش: 500mm/min
تغییر وزن پس از غوطه وری در محیط قلیاییی  % 20/0 ≥ تغییر وزن نمونه پس از یک هفته غوطه وری در محیط قلیایی مورد بررسی قرار گرفته است
سختی (Shore A) 64 -
نقطه انجماد 35- درجه سانتیگراد -
درصد جذب آب 12/0 زمان : 24 ساعت
مقاومت در برابر پارگی 6 MPa سرعت آزمایش: 500mm/min

بسته بندی:

 • رول 20 و 25 متری

شرایط نگهداری:

به دور از نور مستقیم خورشید و در محیط خشک نگهداری شود. با رعایت شرایط ذکر شده و در بسته بندی کارخانه به مدت 8 ماه از تاریخ تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده روی محصول دقت نمایید.

فایل PDF:

برای دانلود فایل به صورت PDF بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود کاتالوگ

 

تماس با ما

 22050250 (021)

 نشانی: تهران، نبش خیابان مقدس اردبیلی و شادآور، پلاک 15، طبقه11، واحد 4و 5

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

© Copyright 2019 Alborz Gulf. All Rights Reserved. Design by mosallas